Instituto Ecuatoriano de Patrimonio Cultural
Balbín
`
1097
Gallegos
`
1021
Pazmiño
`
1045
Paez
`
1087
Jaramillo
`
1096
Ashtawan ruray apachina