Instituto Ecuatoriano de Patrimonio Cultural
Balbín
`
1241
Gallegos
`
1166
Pazmiño
`
1186
Paez
`
1225
Jaramillo
`
1227
Ashtawan ruray apachina